Reparationsförhållanden

Dessa allmänna villkor (villkor) gäller den tjänst som tillhandahålls av Laptop Plus B.V. (“SKIKK”) av din produkt.

1. SKIKK utför underhålls- eller reparationsarbeten på din produkt enligt beskrivningen och till den kostnad som anges i arbetstillståndet, plus eventuell skatt. SKIKK kan begränsa underhålls- eller reparationsarbetet till en (1) produkt per kund under ditt besök i SKIKK Store. Om underhålls- eller reparationsarbetet omfattas av SKIKK-garantin, ett ytterligare serviceavtal eller konsumentlagstiftning, gäller relevanta villkor eller tillämplig lag.

SKIKK förstår att dina uppgifter är viktiga för dig. Det finns alltid en risk för att data går förlorade under underhåll eller reparation. I vissa fall kan data inte återställas eller kan raderas eller formateras permanent. Det är ditt ansvar att säkerhetskopiera all data, programvara och / eller appar på din produkt före service / reparation och att radera all sådan information på din produkt. SKIKK ansvarar inte för förlust, återställning eller risk för data, programvara eller appar, eller förlust av användning av din produkt eller annan utrustning orsakad av tjänsterna som tillhandahålls av SKIKK. Du förklarar att din produkt inte innehåller olagliga filer eller data.

Du samtycker till att din enhet kan skickas till en tredjepartsleverantör via en kommersiellt tillgänglig paketoperatör. Av denna anledning är det viktigt att du säkerhetskopierar enheten och raderar dina data innan du tar den in för underhålls- eller reparationsarbete.

2. Om underhålls- eller reparationsarbeten är nödvändiga på grund av en defekt i icke-originaldelar eller på grund av skada på grund av missbruk, missbruk eller extern orsak förbehåller sig SKIKK rätten att returnera produkten till dig utan reparation eller underhåll, att debitera dig för eventuella forskningskostnader. SKIKK ansvarar inte för skador på produkten som uppstår under underhåll / reparation till följd av obehöriga ändringar, reparationer eller utbytta delar som inte utförs av SKIKK eller en SKIKK-återförsäljare. I händelse av skada kommer SKIKK att kontakta dig och du kommer att bli tillfrågad om du godkänner ytterligare kostnader för att kunna slutföra underhåll / reparation. Om du inte går med på det kan SKIKK returnera din produkt i skadat skick utan att underhåll / reparation har slutförts. SKIKK ansvarar inte för detta.

3. Som en del av tjänsten kan SKIKK installera systemprogramvaruuppdateringar som förhindrar att din SKIKK-produkt återställs till en tidigare version av systemprogramvaran. Uppdatering av systemprogramvaran kan leda till att appar från tredje part som är installerade på din SKIKK-produkt inte längre är kompatibla eller inte fungerar med din SKIKK-produkt.

4. Om behandlingen kräver arbete och / eller delar som inte har specificerats tidigare kan SKIKK begära ditt tillstånd för en ny uppskattning av kostnaderna. Om du inte går med på dessa kostnader kan SKIKK returnera din produkt och hålla dig ansvarig för kostnaderna för diagnosen.

5. Vid behandling av din produkt kan SKIKK använda nya delar eller, i fråga om tillförlitlighet och prestanda, lika bra som nya delar. Alla utbytta delar blir SKIKK: s egendom, alla reservdelar blir din egendom. I allmänhet kan de utbytta delarna repareras och dessa delar byts ut eller repareras av SKIKK mot en avgift.

6. SKIKK garanterar under nittio (90) dagar efter att ha tillhandahållit tjänsten (1) att behandlingen kommer att utföras på ett korrekt och professionellt sätt och (2) att alla delar som används för att behandla din produkt inte visar några defekter , om inte annat anges av SKIKK. Om en reservdel visar en defekt under delens garantiperiod kommer SKIKK, efter eget val: (1) reparera delen med nya, begagnade eller reparerade reservdelar, (2) byta ut den mot en ny, begagnad eller reparerad motsvarande del eller (3) ersätta det verkliga marknadsvärdet för delen om du inte är en konsument. För att göra anspråk på garanti måste du returnera din produkt på egen bekostnad till den plats där tjänsten tillhandahölls.

7. I dessa reparationsvillkor är en "konsument" en person som agerar annorlunda än för att utöva ett företag eller yrke. Om du är konsument kan du ha vissa ytterligare rättigheter. Kontakta ee för information om dessa rättigheter i förhållande till reparationstjänster som tillhandahålls enligt dessa villkorn konsumentintresseorganisation. Dessa villkor innehåller inget som begränsar eller utesluter SKIKKs ansvar gentemot dig med avseende på dessa rättigheter.

8. OM DU INTE ÄR EN KONSUMENT, ÄR DENNA GARANTI OCH RELATERADE RÄTTIGHETER DIN ENDA BEGÄRAN OCH I PLATS ALLA ANDRA GARANTIER, RÄTTIGHETER, VILLKOR Oavsett om det är muntligt eller skriftligt, UTTRYCKT eller UNDERFÖRSTÄLLT. SKIKK FRISKRIVAR UTTRYCKLIGT ALLA UNDERFÖRSTÅDA GARANTIER, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL GARANTIER FÖR ALLMÄN FITNESS OCH FITNESS FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. OM SKIKK INTE SENASTE UTESLUTAR SÅDAN GARANTI, ÄR DET BEGRÄNSAT TILL DEN UTTRYCKLIGA BEGRÄNSADE GARANTIN. VISSA STATER (LÄNDER OCH PROVINSER) LÅTER INTE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI (ELLER VILLKOR) BEGRÄNSAS I TID, SÅ Ovanstående begränsning kanske inte gäller för dig.

9. OM DU INTE ÄR EN KONSUMENT, SKIKK OCH DESS BETRÄFFADE ENHETER SKYKK OCH FÖLJANDE ENHETER ÄR ANSVARIGA FÖR, SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJANDE SKADOR FÖR NÅGRA TJÄNSTER FÖR ATT FÖRSÄKRAS, TILLGÅNGAR FÖR FÖRSÄKRADE TJÄNSTER ELLER FÖRESKRIVS. , MEN INTE BEGRÄNSAD TILL FÖRSLAG TILL FÖRSÄLJNING; FÖRlust av faktiskt eller anticiperat resultat (inklusive förlust av vinst från kontrakt); FÖRlust av möjligheten att kassera pengar; FÖRLUST AV ANTICIPERADE RABATTER; FÖRLUST AV HANDELSMÖJLIGHETER; FÖRlust av möjligheter; FÖRLUST AV GOODWILL; FÖRLUST AV ANSVAR; FÖRLUST AV, SKADA PÅ ELLER DISTORATION AV DATA; KOSTNADEN FÖR ÅTERSTÄLLNING, PROGRAMMERING ELLER ÅTERKONSTRUKTION AV NÅGRA PROGRAM ELLER DATA LAGRADE ELLER ANVÄND I SAMBAND MED DIN PRODUKT OCH NÅGOT BROTT AV FÖRTROLIGHETEN FÖR DATA LAGRADE PÅ DIN PRODUKT. DEN FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGEN Gäller INTE DÖD ELLER SKADA. SKIKK GARANTERAR UTTRYCKLIGT ATT DET KAN FÖRMÅGA (i) REPARATION ELLER ERSÄTTA DIN SKIKK-PRODUKT UTAN RISIKO ELLER FÖRLUST AV PROGRAM ELLER DATA, OCH (ii) UTAN AVBRYTANDE AV DATASÄKERHET. Om en produkt är skadad eller förlorad medan SKIKK RENGÖR DET, SKIKKS ANSVAR BEGRÄNSAS TILL KOSTNADEN FÖR REPARATION ELLER ERSÄTTNING AV PRODUKTEN I FRÅGAN. I ALLA ÖVRIGA FÖLJEN SKAL SKIKKS ANSVAR INTE ÖVERSTIGA DE BETALNINGAR SOM SKIKK FÅR FÖR DE TJÄNSTER SOM LEVERERAS AV SKIKK UNDER dessa VILLKOR KRAVEN FÖR DENNA VILLKOR ÄR DIN ENDAST OCH EXKLUSIV RÄTTIGHET FÖR SKADA AV SKIKK AV VILLKOREN. VISSA STATER (LÄNDER OCH PROVINSER) TILLÅLAR INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJANDE SKADOR, SÅ Ovanstående begränsning eller undantag gäller inte för dig.

10. Om du inte har samlat in din produkt och inte har betalat alla kostnader som betalas inom sextio (60) dagar efter att du har meddelats skriftligen av SKIKK att din produkt har reparerats, kommer SKIKK att anta att du har avstått från produkten och SKIKK kan avyttra av produkten i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

11. Om behandlingen inbegriper dataöverföring eller programvaruinstallation, bekräftar du att du har laglig rätt att kopiera uppgifterna och godkänna villkoren i den relevanta programvarulicensen och bemyndiga SKIKK att överföra uppgifterna för dina räkning. Och godkänner villkoren i den relevanta programvarulicensen på dina vägnar så att SKIKK kan utföra behandlingen.

12. Dessa villkor regleras av nederländsk lag.

13. Endast dessa villkor gäller för behandlingen av din SKIKK-produkt.

14. Du erkänner och förstår att det är nödvändigt för SKIKK att samla in, bearbeta och använda dina uppgifter för att uppfylla sina behandlingsskyldigheter enligt dessa villkor. SKIKK skyddar dina personuppgifter i enlighet med riktlinjerna i SKIKK: s integritetspolicy för konsumenter som du kan läsa på https://www.skikk.eu/se/sida/sekretesspolicy