Villkor

Allmänna villkor ses ofta med rätta som "svårt finstilt". Det är därför vi försöker tala på ett begripligt språk i dessa villkor om frågor som pris, leveranstid, betalningstid och vad som exakt kommer att levereras. Eftersom inte alla är medvetna om innehållet i det juridiska förfarande som
gäller för ett köpeavtal börjar vi med en kort redogörelse för dina lagliga rättigheter som köpare.

Den som förser dig med en vara eller en tjänst (för bekvämlighets skull hänvisar vi till 'säljaren' i dessa villkor) är enligt lag skyldig att det han tillhandahåller har de egenskaper som en köpare kan förvänta sig med stöd av det (köp)avtalet.som han har slutit med säljaren (det kallas konformitet). Typen av produkt och de meddelanden som säljaren gör om den spelar roll i detta, till exempel om produktens speciella egenskaper. För övrigt är det klokt att för tydlighetens skull anteckna sådana ärenden separat skriftligt. Köparen kan också förlita sig på reklam från tillverkaren, såvida inte säljaren uttryckligen har angett att han inte håller med dessa påståenden. För att göra rätt har vi inkluderat en försäkran om överensstämmelse i
artikel 7.

Om det visar sig att varan inte har de egenskaper som kan förväntas med stöd av köpeavtalet kan köparen kräva av säljaren – utöver alla andra rättigheter som lagen ger honom (till exempel anstånd med betalningen ):

- leverans av det som saknas;

- reparation av defekterna, såvida detta inte är omöjligt eller inte kan förväntas av säljaren;

eller

- byte, om inte detta är omöjligt eller inte kan förväntas av säljaren.

Säljaren kan vägra reparation eller utbyte om kostnaderna inte står i proportion till andra rimliga lösningar, till exempel nedsättning av köpeskillingen eller återbetalning av köpeskillingen och ersättning för eventuell skada.

Introduktion:

Nedan hittar du våra allmänna villkor. Dessa gäller alltid om du använder eller gör en beställning via vår webbplats. De Allmänna Villkoren innehåller viktig information för dig som köpare. Läs detta noggrant. Vi rekommenderar även att du sparar eller skriver ut dessa villkor så att du kan läsa dem igen vid ett senare tillfälle.

 

Artikel 1. Definitioner

1.1. LaptopPlus BV: etablerad på Industrieweg 3F, 8263AA Kampen, Nederländerna och registrerad hos Handelskammaren under registreringsnummer 05077952 och handlas under namnet SKIKK.
1.2. Webbplats: webbplatsen för LaptopPlus BV, som kan konsulteras via www.skikk.eu och alla associerade underdomäner.
1.3. Kund: den kund som, oavsett om han agerar i utövande av yrke eller verksamhet, ingår ett avtal med LaptopPlus BV och/eller har registrerat sig på webbplatsen.
1.4. Avtal: alla avtal eller avtal mellan LaptopPlus BV och Kunden, i vilket avtal de Allmänna Villkoren utgör en integrerad del.
1.5. Villkor:dessa allmänna villkor.

 

Artikel 2. Tillämpning av allmänna villkor

2.1. De Allmänna Villkoren gäller för alla erbjudanden, Avtal och leveranser från LaptopPlus BV, om inte annat uttryckligen skriftligen överenskommits.

2.2. Om Kunden i sin beställning, bekräftelse eller meddelande innehållande godkännande inkluderar bestämmelser eller villkor som avviker från eller inte framgår av de Allmänna Villkoren, är dessa endast bindande för LaptopPlus BV om och i den mån de uttryckligen har accepterats av LaptopPlus BV i skrivning.

2.3. För det fall specifika produkt- eller tjänstevillkor även gäller utöver dessa Allmänna Villkor gäller även dessa villkor, men vid motstridiga villkor kan Kunden alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest förmånlig för honom.

 

Artikel 3. Priser och information

3.1. Alla priser som anges på webbplatsen och i annat material som härrör från LaptopPlus BV inkluderar moms och, om inte annat anges på webbplatsen, andra avgifter som åläggs av regeringen.

3.2. Det finns inga separata fraktkostnader för beställningar över 250 euro. Om inte kunden väljer annat än standard fraktalternativ.

3.3. Webbplatsens innehåll har sammanställts med största omsorg. LaptopPlus BV kan dock inte garantera att all information på webbplatsen alltid är korrekt och fullständig. Alla priser och annan information på Webbplatsen och i annat material som härrör från LaptopPlus BV är därför föremål för uppenbara programmerings- och skrivfel. Ett undantag gäller för priser relaterade till fluktuationer på finansmarknaden som vi inte har något inflytande över. I så fall kan vi erbjuda rörliga priser, men om så är fallet kommer vi att ange i erbjudandet att det är riktpriser som är kopplade till fluktuationer på finansmarknaden.

3.4. LaptopPlus BV kan inte hållas ansvarigt för (färg)avvikelser till följd av skärmkvalitet.

3.5 Erbjudandet avseende produkter gäller så långt lagret räcker.

3.6 I den mån det är möjligt och i förekommande fall anger vi i erbjudandet för vilken hårdvara eller mjukvara de produkter/tjänster som erbjuds (såsom mjukvara) är lämpliga.

 

Artikel 4. Ingående av avtal

4.1. Avtalet ingås i det ögonblick då kunden accepterar erbjudandet från LaptopPlus BV och överensstämmelse med de villkor som ställts av LaptopPlus BV.

4.2. Om Kunden har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer LaptopPlus BV omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats har Kunden möjlighet att lösa Avtalet.

4.3. Om det visar sig att Kunden vid godkännande eller på annat sätt ingående av Avtalet har lämnat felaktiga uppgifter har LaptopPlus BV rätt att fullgöra sin skyldighet först efter det att korrekt information mottagits.

4.4. LaptopPlus BV kan inom juridiska ramar informera sig om huruvida Kunden kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, men även om alla fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av Avtalet. Om LaptopPlus BV har goda skäl att inte ingå Avtalet på grundval av denna undersökning, har den rätt att avslå en beställning eller begäran med motiverade skäl eller att förena särskilda villkor till utförandet, såsom förskottsbetalning.

 

Artikel 5. Registrering

5.1. För att utnyttja Webbplatsen optimalt kan Kunden registrera sig via registreringsformuläret/kontoinloggningsalternativet på Webbplatsen.

5.2. Under registreringsproceduren väljer Kunden ett användarnamn och lösenord med vilket han kan logga in på Webbplatsen efter registrering. Kunden ansvarar för att välja ett tillräckligt tillförlitligt lösenord.

5.3. Kunden måste hålla sina inloggningsuppgifter, användarnamn och lösenord strikt konfidentiella. LaptopPlus BV ansvarar inte för missbruk av inloggningsuppgifterna och kan alltid anta att en Kund som registrerar sig på Webbplatsen faktiskt är den Kunden. Allt som sker via Kundens konto är Kundens ansvar och risk.

5.4. Om Kunden känner till eller misstänker att hans inloggningsuppgifter har kommit i händerna på obehöriga, måste han ändra sitt lösenord och/eller informera LaptopPlus BV om detta så snart som möjligt, så att LaptopPlus BV kan vidta lämpliga åtgärder.

 

Artikel 6. Utförande av avtalet

6.1. Så snart beställningen har mottagits av LaptopPlus BV kommer LaptopPlus BV att skicka produkterna så snart som möjligt med iakttagande av bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel.

6.2. LaptopPlus BV har rätt att engagera tredje part i fullgörandet av de förpliktelser som följer av avtalet. 6.3. På Webbplatsen står det tydligt beskrivet, i god tid före avtalets ingående, hur leverans kommer att ske och inom vilken tid produkterna kommer att levereras. Om ingen leveranstid har avtalats eller angivits kommer produkter i alla fall att levereras inom 30 dagar.

6.4. Om LaptopPlus BV inte kan leverera produkterna inom den överenskomna fristen kommer den att informera Kunden. I så fall kan Kunden samtycka till ett nytt leveransdatum eller så ges han möjlighet att utan kostnad lösa Avtalet.

6.5. LaptopPlus BV råder Kunden att inspektera de levererade produkterna och att rapportera eventuella defekter som upptäcks inom rimlig tid, helst skriftligt. Se artikeln om garanti och överensstämmelse mer detaljerat.

6.6. Så snart produkterna som ska levereras har levererats till angiven leveransadress övergår risken avseende dessa produkter på Kunden. Om annat uttryckligen överenskommits övergår risken till Kunden tidigare. Om Kunden beslutar sig för att hämta produkterna övergår risken vid överlåtelse av produkterna.

6.7. LaptopPlus BV har rätt att leverera en liknande produkt av liknande kvalitet som den beställda produkten, om den beställda produkten inte längre är tillgänglig. Kunden har då rätt att kostnadsfritt lösa upp Avtalet och utan kostnad returnera produkten.

 

Artikel 7. Ångerrätt

7.1. Kunden har rätt att utan att ange skäl utan kostnad lösa upp distansavtalet med LaptopPlus BV inom 14 dagar efter mottagandet av produkten.

7.2. Löptiden börjar dagen efter det att Kunden, eller av denne i förväg utsedd tredje part, som inte är transportör, tagit emot produkten.

7.3. LaptopPlus BV erbjuder gratis returer via hemsidan och/eller kundtjänst. LaptopPlus BV erbjuder även ytterligare returalternativ mot en extra avgift, kunden måste själv stå för dessa returkostnader. De fraktkostnader som Kunden ådrar sig vid köp av produkten ingår inte i returkostnaderna och står på Kundens egen bekostnad.

7.4. Inom den ångerfrist som avses i punkt 1 kommer Kunden att hantera produkten och förpackningen varsamt. Kunden kommer endast att öppna förpackningen och endast använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att kontrollera produkternas art, egenskaper och funktion. Grundprincipen här är att denna besiktning inte får gå utöver vad Kunden skulle kunna göra i en fysisk butik.

7.5. Kunden ansvarar endast för värdeminskning på produkten som är ett resultat av ett sätt att hantera produkten som går utöver vad som är tillåtet i föregående stycke.

7.6. Kunden kan upplösa Avtalet i enlighet med villkoren i punkt 1 i denna artikel genom att skicka modellformuläret för ångerrätt (digitalt) till LaptopPlus BV, eller genom att göra det känt för LaptopPlus BV på annat otvetydigt sätt att han avstår från köpet. I händelse av en digital rapport kommer LaptopPlus BV att bekräfta mottagandet av den rapporten. Efter uppsägning har Kunden 14 dagar på sig att returnera produkten. Det är också möjligt att returnera produkten omedelbart inom den betänketid som anges i punkt 1 i denna artikel, förutsatt att mallen för ångerrätt eller annan entydig ångerrätt bifogas.

Produkter kan returneras till:

SKIKK
Industrieweg 3F
8263AA Kampen
Nederländerna

7.7. Belopp som redan betalats av Kund (i förskott) kommer att återbetalas till Kund så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter upplösning av Avtalet, på samma sätt som Kunden betalat för beställningen. Om Kunden har valt ett dyrare leveranssätt än den billigaste standardleveransen behöver LaptopPlus BV inte ersätta merkostnaderna för den dyrare metoden. LaptopPlus BV kan hålla inne betalningen tills LaptopPlus BV har tagit emot och inspekterat produkten.

7.8 Webbplatsen anger tydligt, i god tid innan Avtalet ingås, information om huruvida ångerrätten är tillämplig och eventuellt önskat förfarande.

7.9. Ångerrätten gäller inte för:

- Ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara som Kunden har brutit förseglingen av eller erhållit licensnyckeln digitalt;

- Leverans av digitalt innehåll på annat sätt än på ett materiellt medium om utförandet har påbörjats med kundens uttryckliga förhandsmedgivande och denne har förklarat att han därmed förlorar sin ångerrätt.

 

Artikel 8. Betalning

8.1. Kunden måste göra betalningar till LaptopPlus BV i enlighet med de betalningsmetoder som anges i beställningsproceduren och, om tillämpligt, på webbplatsen. LaptopPlus BV är fritt i sitt val av betalningsmetoder och dessa kan också ändras från tid till annan och från kund till kund. Vid betalning efter leverans har Kunden en betalningsfrist på 14 dagar från och med dagen efter beställningen.

8.2. Om Kunden inte fullgör sina betalningsförpliktelser i tid, efter det att LaptopPlus BV har meddelat honom om den sena betalningen och LaptopPlus BV har beviljat Kunden en frist på 14 dagar att fortfarande uppfylla sina betalningsförpliktelser, om betalning inte sker inom denna 14-dagarsperiod kommer den lagstadgade räntan att betalas på det belopp som fortfarande är skyldigt och LaptopPlus BV har rätt att debitera de utomrättsliga inkassokostnaderna som den ådragit sig. Dessa inkassokostnader uppgår till maximalt: 15 % på utestående belopp upp till 2 500 €; 10 % på nästa 2 500 € och 5 % på nästa 5 000 € med ett minimum av 40 €. LaptopPlus BV kan avvika från angivna belopp och procentsatser till förmån för Kunden.

 

Artikel 9. Garanti och överensstämmelse

9.1. Om LaptopPlus BV lämnar en separat garanti på produkterna, gäller detta alla typer av Kunder, utan att det påverkar det nyss angivna.

9.2. LaptopPlus BV garanterar att produkterna överensstämmer med Avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet och de lagbestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som finns på datumet för avtalets ingående. Om särskilt överenskommits garanterar LaptopPlus BV även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk. Vad som är normal användning bestäms av LaptopPlus BV

9.3. Om den levererade produkten inte överensstämmer med Avtalet ska Kunden inom rimlig tid efter upptäckt av defekten informera LaptopPlus BV om detta.

9.4. Om LaptopPlus BV anser att reklamationen är välgrundad, kommer de relevanta produkterna att repareras, ersättas eller återbetalas efter samråd med Kunden. Med iakttagande av artikeln om ansvar är den maximala ersättningen lika med det pris som kunden betalat för produkten.

9.5. Garantin gäller under den period som anges på fakturan för beställningen av Produkten. Till exempel: 24 månader, betyder från det datum Produkten först köptes av en slutanvändare (Inköpsdatum eller Fakturadatum), en tvåårig garanti på Produkten. Om inget köpbevis (faktura) kan tillhandahållas, kommer produktions-/monteringsdatumet för produkten, som registrerats av LaptopPlus BV, att användas som början på garantiperioden.

9.6. Batteriets och/eller ackumulatorns garanti är alltid och utan undantag 6 månader från inköpsdatum (fakturadatum).

9.7. Garantin görs oberoende av eventuella icke-exkluderbara juridiska garantier eller garantier som är tillämpliga i inköpslandet och påverkar eller begränsar inte på något sätt sådana lagliga garantier eller garantier.

9.8. LaptopPlus BV garanterar att Produkten är fri från material- och tillverkningsfel under garantiperioden. Om Produkten under garantiperioden visar ett defekt under normal och korrekt användning, kommer LaptopPlus BV att reparera eller ersätta de defekta delarna av Produkten, eller själva Produkten, med nya eller reparerade delar eller produkter som är funktionellt likvärdiga eller bättre än delarna eller produkter som ursprungligen levererades.

9.9. Alla delar som repareras eller byts ut av LaptopPlus BV garanteras under återstoden av garantiperioden, men minst 3 (tre) månader, beroende på vilken period som gäller. LaptopPlus BV kan återställa det ursprungligen konfigurerade operativsystemet som medföljer produkten. LaptopPlus BV kommer inte att återställa eller överföra någon data eller programvara som finns på produktens ursprungliga lagringsmedia. Om Produkten repareras kan all användargenererad information raderas permanent.

9.10. Om Produkten omfattas av garanti samtycker du härmed till att äganderätten till de ersatta defekta delarna automatiskt överförs till LaptopPlus BV.

9.11. Programvara som ingår i produkten tillhandahålls "i befintligt skick". LaptopPlus BV garanterar inte oavbruten eller felfri drift av någon programvara som tillhandahålls med produkten. Denna garanti täcker produktens hårdvara. LaptopPlus BV tillhandahåller endast teknisk support för produktens förinstallerade programvara om den stör hårdvarans funktion. För andra problem med programvaran rekommenderar vi att du konsulterar LaptopPlus BVs supportwebbplats och/eller andra onlineresurser. Programvara från tredje part kan kräva support från respektive leverantör.

9.12. LaptopPlus BV tillhandahåller endast garanti för LCD/LED-skärmen på din LaptopPlus BV-produkt under följande villkor, exklusive 14 dagars garanti för döda pixlar, från inköpsdatum (fakturadatum) till 14 dagar från detta datum eller ytterligare garanti för döda pixlar:

- det finns totalt 3 ljusa pixlar, 5 mörka pixlar eller 8 ljusa och/eller mörka pixlar.

- det finns 2 intilliggande ljusa pixlar eller 2 intilliggande mörka pixlar.

- det finns 3 ljusa och.eller mörka pixlar inom en diameter på 15 mm.
(Obs! En ljus pixel är en vit eller underpixel på en svart bakgrund. En mörk pixel är en svart eller underpixel på en färgad bakgrund utom svart.)

Forskningsvillkoren är:

- Inte mindre än 30 cm avstånd, i en rak linje, mellan LCD/LED-skärm och inspektör.

- Rumstemperatur mellan 20-40 grader Celsius.

- Belysning mellan 300 och 500 lux.

9.13. Kundens ansvar att använda produkten

- Håll inte produkten inkopplad när den är fulladdad och inte används; vissa elektriska apparater är inte konstruerade för att anslutas till strömförsörjningen under längre perioder.

- Gör regelbundna säkerhetskopior av data som lagras på produkten.

- Behåll originalförpackningen. Om Produkten måste returneras för reparation, kan Produktens originalförpackning ge bättre skydd under transporten.

- Innan du kontaktar LaptopPlus BV tekniska support, se till att du har produkten tillgänglig och att den är påslagen, om möjligt. Ha även produktens serienummer, modellnamn och inköpsbevis (faktura) redo.

- Kontaktuppgifter för teknisk support finns på  https://www.skikk.eu/se/kontakt .

- LaptopPlus BV kan begära att du deltar i felsökning av produkten. kan falla nedan:

- Återställa produktens operativsystem med hjälp av drivrutiner och fabriksinställningar installerade av LaptopPlus BV.

- Installera uppdateringar, patchar eller service pack.

- Köra diagnostiska verktyg och program på produkten.

- Ge LaptopPlus BV teknisk support med externa diagnostiska verktyg (om tillgängligt) för att komma åt produkten.

- Utföra andra rimliga aktiviteter som begärts av LaptopPlus BV, vilket kan hjälpa till att identifiera eller lösa problemen.

- Om problemet inte kan lösas externt måste du returnera produkten till LaptopPlus BV (denna process kallas "Reparation eller RMA-begäran"). LaptopPlus BV ger din produkt ett RMA-nummer. Anteckna ditt RMA-nummer för spårningsändamål.

- Beskriv problemet tydligt och fullständigt på garantiformuläret.

- Bifoga en kopia av din faktura/kvitto som beskriver ditt köp av produkten.
(Obs: LaptopPlus BV förbehåller sig rätten att kräva originaldokumenten.) Om du inte tillhandahåller de nödvändiga dokumenten för bekräftelse av garantin, kommer det ursprungliga produktionsdatumet för Produkten, som registrerats av LaptopPlus BV, att användas som utgångspunkt av garantitiden.

- Se till att du har en säkerhetskopia av all data som är lagrad på produkten och att du raderar all personlig, konfidentiell eller annan proprietär information innan du påbörjar garantiprocessen. Du samtycker till att LaptopPlus BV kan ta bort data, programvara eller program installerade på Produkten utan att återställa den. LaptopPlus BV kan inte hållas ansvarigt för permanent förlust, skada eller missbruk av dina data.

- Packa produkten i en säker och robust förpackning. Originalförpackningen kan användas för detta. Under alla omständigheter måste förpackningen uppfylla följande krav:

- Använd en stadig låda vars stängningsflikar är intakta;

- Ta bort alla etiketter, etiketter för farligt material och andra märkningar från tidigare försändelser från kartongen som inte längre är tillämpliga;

- Packa alla föremål separat;

- Använd lämpligt fyllnadsmaterial;

- Använd stark tejp lämplig för frakt;

- Använd inte sladd eller pappersomslag;

- Använd endast en adressetikett med tydlig och fullständig leverans- och returinformation;

- Lägg till en extra adressetikett i förpackningen;

- Vänligen skicka inget annat än själva produkten, såvida det inte specifikt begärs av LaptopPlus BV. Ta bort tillbehör och flyttbara lagringsenheter som minneskort, diskar och flashenheter från produkten. LaptopPlus BV kan inte hållas ansvarigt för förlust, skada eller förstörelse av tillbehör eller flyttbara lagringsenheter, såvida detta inte är orsakat av uppsåt eller grov vårdslöshet från LaptopPlus BVs sida.

- Ta bort lösenord som produkten är säkrad med eller lämna vidare till LaptopPlus BV. Om åtkomst till Produkten är säkrad med lösenord, kanske LaptopPlus BV inte kan upptäcka och reparera alla problem med Produkten.

- Om produkten har funktionen TPM (Trusted Platform Module), ange lösenordet för det inbäddade säkerhetschippet före start.

 

9.14. Vi vill uppmärksamma dig på att rättigheter enligt garantin kan förverkas om du själv gör ändringar i de levererade produkterna (både hårdvara och mjukvara). LaptopPlus BV garanterar inte oavbruten eller felfri drift av produkten. Garantin täcker endast tekniska hårdvaruproblem under garantiperioden och under normala användningsförhållanden. Garantin gäller inte programvaruproblem eller kundinducerade skador eller tillstånd, inklusive men inte begränsat till:

- Om produkten har manipulerats, reparerats och/eller modifierats av obehörig personal;

- Om serienumret på produkten, delar eller tillbehör har ändrats, annullerats eller tagits bort;

- Garantiförseglingarna är brutna eller modifierade;

-Åldrande;

- Skada (oavsiktlig eller på annat sätt) på Produkten som inte påverkar produktens funktion och funktioner, inklusive men inte begränsat till rost, förändring i färg, struktur eller finish, slitage och gradvis slitage;

- Skada på Produkten orsakad av krig, terrorism, brand, olycka, naturkatastrof, avsiktlig eller oavsiktlig missbruk, felaktig användning, felaktigt underhåll och användning under onormala förhållanden;

- Skada på produkten orsakad av felaktig installation, anslutning eller felfunktion av en kringutrustning, såsom en skrivare, optisk enhet, nätverkskort eller USB-enhet, etc.;

- Skada på produkten orsakad av ett externt elektriskt fel eller olycka;

- Skada på produkten orsakad av annan användning än inom de föreskrivna drifts- och förvaringsförhållandena eller miljön, som beskrivs i användarmanualen;

- Skada på produkten orsakad av tredje parts programvara eller virus; eller förlust av programvara eller data under reparation eller utbyte;

- Inoperabilitet på grund av glömda eller borttappade säkerhetslösenord;

- Oanvändbarhet eller skada på produkten på grund av kontaminering med farliga ämnen, sjukdomar, ohyra eller strålning;

- Bedrägeri, stöld, oförklarat försvinnande eller uppsåt.

Förutom vad som anges i denna garanti och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, ska LaptopPlus BV inte ansvara för direkta, speciella, tillfälliga skador eller följdskador som uppstår till följd av brott mot garantin eller villkoret eller enligt någon annan juridisk doktrin, inklusive, men inte begränsat till, förlust av användning; förlust av omsättning; förlust av faktiska eller förväntade vinster (inklusive förlust av vinst på kontrakt); förlust av användning av pengar; förlust av förväntade besparingar; förlust av handel; förlust av möjligheter; förlust av goodwill; förlust av rykte; förlust av, skada på eller korruption av data; eller indirekta skador eller följdskador till följd av utbyte av utrustning eller egendom, kostnader för att återställa eller reproducera data som lagrats på eller används med produkten. Ovanstående begränsning gäller inte anspråk på dödsfall eller personskada eller något annat juridiskt ansvar för uppsåtliga och oaktsamma handlingar och/eller fel av LaptopPlus BV. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av oförutsedda skador eller följdskador; i den mån sådana jurisdiktioner styr denna garanti, kommer dessa begränsningar inte att gälla dig.

9.15. Du samtycker till och förstår att LaptopPlus BV måste samla in, överföra och behandla personuppgifter för att kunna utföra den begärda tjänsten; och att dina uppgifter kan vidarebefordras och behandlas för detta ändamål i ett land där LaptopPlus BV har sitt kontor. LaptopPlus BV kommer dock alltid att följa LaptopPlus BVs sekretesspolicy när du använder och skyddar dina personuppgifter. Se LaptopPlus BVs sekretesspolicy på: https://www.skikk.eu/se/sida/sekretesspolicy

9.16. Att returnera produkten till LaptopPlus BV under garantiperioden innebär inte automatiskt att den kommer att repareras utan kostnad. Vid mottagande av din produkt förbehåller sig LaptopPlus BV rätten att kontrollera giltigheten av din garanti och din begäran om garantiservice. Om garantiperioden har löpt ut eller om undantagen i klausul 5 gäller, kommer din begäran att betraktas som utanför garantin. Om din serviceförfrågan är utanför garantin kommer en offert för reparation att ges till dig. Du kan acceptera eller förkasta det. Om du accepterar reparationen skickar vi dig en betalningslänk för arbetet. Betalning måste göras inom två veckor från det datum då länken tillhandahölls. Reparationen kommer endast att utföras efter att betalning har erlagts. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag kan LaptopPlus BV debitera dig diagnostikavgifter (inklusive eventuella transportavgifter) upp till maximalt 65 EUR (eller motsvarande i lokal valuta) om din serviceförfrågan inte omfattas av garantin och du avslår reparationen; eller om din produkt inte behöver repareras.

 

Artikel 10. Avbokning

En beställning kan annulleras kostnadsfritt om den ännu inte har skickats, förutom när det gäller produkter och/eller tjänster som är undantagna från ångerrätten.

 

Artikel 11. Rabattkuponger

Rabattkuponger kan endast användas per beställning. Du kan endast använda 1 rabattkupong per beställning. Rabattkuponger kan inte avräknas i efterhand med beställningar och måste användas och avräknas vid beställning.

 

Artikel 12. Klagomålsförfarande

12.1. Om kunden har ett klagomål på en produkt (i enlighet med artikeln om garanti och överensstämmelse) och/eller andra aspekter av tjänsterna från LaptopPlus BV, kan han lämna in ett klagomål till LaptopPlus BV via telefon, e-post eller per post. Se kontaktuppgifterna längst ner i villkoren.

12.2. LaptopPlus BV kommer att ge Kunden ett svar på hans klagomål så snart som möjligt, men i alla fall inom 14 dagar efter mottagandet av klagomålet. Om det ännu inte är möjligt att ge ett reellt eller definitivt svar, kommer LaptopPlus BV att bekräfta klagomålet inom 14 dagar efter mottagandet av klagomålet och ange den period inom vilken man förväntar sig att ge ett väsentligt eller slutgiltigt svar på klagomålet från kunden. .

12.3. Kund som inte agerar i utövandet av sitt yrke eller verksamhet kan också lämna in ett klagomål via den europeiska tvistlösningsplattformen, som kan nås på http://ec.europa.eu/odr/ .

 

Artikel 13. Ansvar

13.1. LaptopPlus BVs totala ansvar gentemot Kunden på grund av en hänförlig brist i fullgörandet av Avtalet är begränsat till ersättning om högst det pris som fastställts för det Avtalet (inklusive moms).

13.2. LaptopPlus BV:s ansvar gentemot Kunden för indirekt skada, inklusive i alla fall - men uttryckligen inte begränsat till - följdskador, utebliven vinst, förlorade besparingar, förlust av data och skador på grund av affärsavbrott, är uteslutet.

13.3. Bortsett från de fall som avses i de två föregående styckena i denna artikel, har LaptopPlus BV inget som helst ansvar gentemot Kunden för ersättning, oavsett på vilken grund en talan om ersättning skulle grundas. De begränsningar som avses i denna artikel kommer dock att upphöra om och i den mån skadan är resultatet av uppsåt eller grov vårdslöshet från LaptopPlus BVs sida

13.4. LaptopPlus BV:s ansvar gentemot Kunden på grund av en hänförlig brist i fullgörandet av ett Avtal uppstår endast om Kunden ger LaptopPlus BV omedelbart och vederbörligen skriftligt meddelande om försummelse, med en rimlig frist för att avhjälpa bristen, och LaptopPlus BV även efter denna frist i prestationen fortsätter att inte uppfylla sina skyldigheter. Meddelandet om försummelse ska innehålla en så detaljerad beskrivning som möjligt av bristen, så att LaptopPlus BV kan reagera adekvat.

13.5. En förutsättning för att någon rätt till ersättning ska föreligga är alltid att Kunden skriftligen anmäler skadan till LaptopPlus BV så snart som möjligt, dock senast 30 dagar efter att den har uppstått.

13.6. I händelse av force majeure är LaptopPlus BV inte skyldig att betala ersättning för eventuell skada som orsakas Kunden till följd av detta.

 

Artikel 14. Äganderättsförbehåll Köp

14.1. Alla levererade varor förblir LaptopPlus BVs egendom tills alla anspråk som LaptopPlus BV har på kunden (inklusive eventuella relaterade (inkasso)kostnader och ränta) har betalats i sin helhet.

14.2. Före överlåtelsen av äganderätten som avses har kunden inte behörighet att sälja, leverera eller på annat sätt förfoga över dessa föremål, annat än i enlighet med sin normala verksamhet och varornas normala destination. Kunden har dessutom inte rätt att pantsätta dessa föremål eller ge tredje man någon annan rätt till dessa så länge som äganderätten till dessa föremål inte övergått till Kunden.

14.3. Kunden är skyldig att lagra de varor som levereras under äganderättsförbehåll noggrant och som en identifierbar egendom av LaptopPlus BV.

14.4. LaptopPlus BV har rätt att ta tillbaka de varor som har levererats under äganderättsförbehåll och som fortfarande finns hos köparen om Kunden inte säkerställer betalning av fakturorna i rätt tid eller om den riskerar att få betalningssvårigheter.

14.5. Kunden kommer alltid att ge LaptopPlus BV fri tillgång till sina varor för inspektion och/eller för att utöva LaptopPlus BVs rättigheter

 

Artikel 15. Personuppgifter

15.1. LaptopPlus BV behandlar Kundens personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn. Detta kan hittas här: https://www.skikk.eu/se/sida/sekretesspolicy

 

Artikel 16. Slutbestämmelser

16.1. Nederländsk lag gäller för avtalet.

16.2. I den mån det inte föreskrivs annat av tvingande lag, kommer alla tvister som kan uppstå till följd av avtalet att överlämnas till den behöriga holländska domstolen i det distrikt där LaptopPlus BV är beläget.

16.3. Om en bestämmelse i dessa Allmänna Villkor visar sig vara ogiltig, påverkar detta inte giltigheten av hela Allmänna Villkor. I så fall kommer parterna att bestämma (en) ny(a) bestämmelse(r) som ersättning, vilket kommer att utforma avsikten med den ursprungliga bestämmelsen så mycket som juridiskt är möjligt.

16.4. I dessa Allmänna Villkor omfattar ”skriftligt” även kommunikation via e-post, förutsatt att avsändarens identitet och e-postmeddelandets integritet är tillräckligt fastställda.

 

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor, klagomål eller kommentarer efter att ha läst dessa allmänna villkor, tveka inte att kontakta oss skriftligen eller via e-post.

LaptopPlus BV – SKIKK
Industieweg 3F
8263AA, Kampen
Nederländerna

Telefon: +31 (0) 38 386 1055
E-post: support@skikk.eu

Handelskammarens nummer: 05077952 Momsnummer
: NL814545476B01