Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Daarom proberen wij in deze voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt geleverd. Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een
koopovereenkomst geldt, beginnen we met een korte toelichting op uw wettelijke rechten als koper.

Degene die u een product of een dienst levert (voor het gemak spreken we in deze voorwaarden dan over ‘verkoper’) is volgens de wet verplicht dat hetgeen hij levert die de eigenschappen bezit die een koper mag verwachten op grond van de (koop)overeenkomst die hij met de verkoper heeft gesloten (dit wordt conformiteit genoemd). Daarbij spelen het soort product en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan mee, bijvoorbeeld over speciale eigenschappen van het product. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen. De koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft laten weten het niet eens te zijn met die beweringen. Voor de goede orde hebben we een conformiteitsverklaring opgenomen in
artikel 7.

Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst mochten worden verwacht, kan de koper – naast alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling) – van de verkoper eisen:

- aflevering van wat ontbreekt;

- herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd;

of

- vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd.

De verkoper kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding van eventueel geleden schade.

Inleiding:

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Artikel 1. Definities

1.1. LaptopPlus B.V.: gevestigd te Industrieweg 3F, 8263AA Kampen, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 05077952 handelend onder de naam SKIKK.
1.2. Website: de website van LaptopPlus B.V., te raadplegen via www.skikk.eu en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met LaptopPlus B.V. en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen LaptopPlus B.V. en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van LaptopPlus B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor LaptopPlus B.V. slechts bindend, indien en voor zover deze door LaptopPlus B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Website en in andere van LaptopPlus B.V. afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Er worden geen aparte verzendkosten gerekend voor bestellingen van meer dan 250 euro. Tenzij klant kiest voor een anders dan standaard optie van verzending.

3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. LaptopPlus B.V. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van LaptopPlus B.V. afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar wanneer dat het geval is zullen we bij het aanbod vermelden dat het gaat om richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt.

3.4. LaptopPlus B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

3.5 Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.

3.6 Voor zover als mogelijk en indien van toepassing vermelden wij bij het aanbod voor welke hardware dan wel software de aangeboden producten/diensten (zoals software) geschikt zijn.

 

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van LaptopPlus B.V. en het voldoen aan de daarbij door LaptopPlus B.V. gestelde voorwaarden.

4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt LaptopPlus B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft LaptopPlus B.V. het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4. LaptopPlus B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien LaptopPlus B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

Artikel 5. Registratie

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. LaptopPlus B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of LaptopPlus B.V. daarvan in kennis te stellen, zodat LaptopPlus B.V. gepaste maatregelen kan nemen.

 

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

6.1. Zodra de bestelling door LaptopPlus B.V. is ontvangen, stuurt LaptopPlus B.V. de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2. LaptopPlus B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 6.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

6.4. Indien LaptopPlus B.V. de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.5. LaptopPlus B.V. raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

6.7. LaptopPlus B.V. is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met LaptopPlus B.V. binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

7.2. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

7.3. LaptopPlus B.V. biedt kosteloze retourzendingen aan via de website en/of klantenservice. LaptopPlus B.V. biedt ook aanvullende retour opties tegen bijbetaling, de klant dient deze retourkosten zelf te dragen. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.

7.4. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

7.5. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

7.6. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan LaptopPlus B.V., of op andere ondubbelzinnige wijze aan LaptopPlus B.V. kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. LaptopPlus B.V. bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

SKIKK
Industrieweg 3F
8263AA Kampen
Nederland

7.7. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft LaptopPlus B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. LaptopPlus B.V. mag wachten met terugbetalen tot LaptopPlus B.V. het product heeft ontvangen en geïnspecteerd.

7.8 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

7.9. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

- Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Klant de verzegeling heeft verbroken of de licentie sleutel digitaal heeft ontvangen;

- De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en hij heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 8. Betaling

8.1. Klant dient betalingen aan LaptopPlus B.V. volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. LaptopPlus B.V. is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd en klant tot klant wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na bestelling.

8.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de LaptopPlus B.V. is gewezen op de te late betaling en LaptopPlus B.V. de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is LaptopPlus B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. LaptopPlus B.V. kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1. Indien er door LaptopPlus B.V. een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

9.2. LaptopPlus B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat LaptopPlus B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Wat normaal gebruik is, is ter beslissing aan LaptopPlus B.V.

9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt LaptopPlus B.V. daarvan in kennis te stellen.

9.4. Indien LaptopPlus B.V. de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

9.5. De garantie is van toepassing voor de periode die gedefinieerd is op de factuur van de bestelling van Het Product. Bijvoorbeeld: 24 maanden, betekent vanaf de datum dat Het Product voor het eerst werd aangeschaft door een eindgebruiker (Datum van Aankoop of Factuur Datum), twee jaar garantie op Het Product zit. Indien er geen aankoopbewijs (factuur) geleverd kan worden zal de datum van productie/assemblatie van Het Product, zoals vastgelegd door LaptopPlus B.V., aangehouden worden als aanvang van de garantieperiode.

9.6. De garantie van de batterij en/of accu is te allen tijde en zonder uitsluiting 6 maanden vanaf de datum van aankoop (factuurdatum).

9.7. De garantie wordt onafhankelijk van niet-uitsluitbare wettelijke garanties of waarborgen die van toepassing zijn in het land van aankoop gegeven en heeft op geen enkele manier invloed op deze wettelijke garanties of waarborgen, en beperkt deze op geen enkele manier.

9.8. LaptopPlus B.V. garandeert dat Het Product gedurende de garantieperiode vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Indien Het Product in de garantieperiode tijdens normaal en juist gebruik een mankement vertoont, zal LaptopPlus B.V. de defecte onderdelen van Het Product, of Het Product zelf, repareren of vervangen met nieuwe of gerepareerde onderdelen of producten die functioneel gezien gelijkwaardig of beter zijn dan de onderdelen of producten die oorspronkelijk geleverd zijn.

9.9. Alle onderdelen die gerepareerd of vervangen zijn door LaptopPlus B.V. hebben garantie voor de rest van de garantieperiode, maar ten minste 3 (drie) maanden, afhankelijk welke periode van toepassing is. LaptopPlus B.V. kan het oorspronkelijk geconfigureerde besturingssysteem dat gebundeld is met Het Product herstellen. LaptopPlus B.V. zal gegevens of software die op de originele opslagmedia van Het Product staan, niet herstellen of overdragen. Indien Het Product wordt gerepareerd, kan alle door de gebruiker gegenereerde informatie permanent verwijderd worden.

9.10. Indien Het Product onder de garantie valt, gaat u er hierbij mee akkoord dat de eigendom van de vervangen defecte onderdelen automatisch overgedragen wordt aan LaptopPlus B.V..

9.11. Software meegeleverd met het Product wordt geleverd “zoals deze is”. LaptopPlus B.V. garandeert niet de ononderbroken of foutloze werking van welke software dan ook die werd meegeleverd met het Product. Deze garantie dekt de hardware van het Product. LaptopPlus B.V. zal alleen technische ondersteuning leveren voor de vooraf geïnstalleerde software van Het Product indien het de goede werking van de hardware belemmert. Voor andere problemen met de software raden wij u aan de LaptopPlus B.V. ondersteuningswebsite en/of andere online hulpbronnen te raadplegen. Voor software van derde partijen kan ondersteuning door de respectieve verkopers nodig zijn.

9.12. LaptopPlus B.V. levert alleen garantie voor het LCD/LED-scherm van uw LaptopPlus B.V. Product onder de volgende voorwaarden, met uitsluiting van 14 dagen dode-pixelgarantie, ingaand vanaf datum van aankoop (factuurdatum) tot 14 dagen vanaf die datum of additionele dode-pixelgarantie:

- er zijn in totaal 3 heldere pixels, 5 donkere pixels of 8 heldere en/of donkere pixels.

- er zijn 2 naastgelegen heldere pixels of 2 naastgelegen donkere pixels.

- er zijn 3 heldere en.of donkere pixels binnen een diameter van 15 mm.
(Opmerking: Een heldere pixel is een witte of sub-pixel op een zwarte achtergrond. Een donkere pixel is een zwarte of sub-pixel op een gekleurde achtergrond behalve zwart.)

De onderzoeksvoorwaarden zijn:

- Niet minder dan 30 cm afstand, in een rechte lijn, tussen LCD/LED-scherm en inspecteur.

- Kamertemperatuur tussen 20-40 graden Celsius.

- Verlichting tussen 300 en 500 lux.

9.13. Verantwoordelijkheid klant Het product gebruiken

- Houd Het Product niet aangesloten op de stroomtoevoer zodra het volledig opgeladen is en niet in gebruik is; bepaalde elektrische apparaten zijn niet ontworpen om voor langere tijd aangesloten te zijn op de stroomtoevoer.

- Maak regelmatig een back-up van de gegevens die opgeslagen staan op Het Product.

- Bewaar de originele verpakking. Wanneer Het Product voor reparatie teruggestuurd moet worden, kan de originele verpakking van Het Product betere bescherming bieden tijdens het transport.

- Voordat u contact opneemt met de technische ondersteuning van LaptopPlus B.V. moet u ervoor zorgen dat u Het Product bij de hand hebt en dat het, indien mogelijk, aanstaat. Zorg er ook voor dat u het serienummer, de modelnaam en het aankoopbewijs (factuur) van Het Product bij de hand hebt.

- De contactgegevens van de technische support staat vermeld op https://www.skikk.eu/contact/.

- LaptopPlus B.V. kan u verzoeken om mee te werken aan probleemoplossing voor Het Product. hieronder kunnen vallen:

- Het herstellen van het besturingssysteem van Het Product, door de door LaptopPlus B.V. geïnstalleerde drivers en fabrieksinstellingen.

- Installeren van updates, patches of service packs.

- Het uitvoeren van diagnostische hulpmiddelen en programma’s op Het Product.

- Technische ondersteuning van LaptopPlus B.V. met externe diagnostische hulpmiddelen (indien beschikbaar) toegang geven tot Het Product.

- Het uitvoeren van andere redelijke activiteiten die verzocht worden door LaptopPlus B.V. , welke kunnen helpen bij het identificeren of oplossen van de problemen.

- Indien het probleem niet extern opgelost kan worden, zult u Het Product terug moeten sturen naar LaptopPlus B.V. (dit proces heet “Reparatie of RMA aanvraag”). LaptopPlus B.V. zal uw product een RMA-nummer geven. Noteer uw RMA-nummer voor trackingsdoeleinden.

- Beschrijf het probleem duidelijk en volledig op het Garantieaanvraagformulier.

- Voeg een kopie van uw factuur/bon bij waarop uw aankoop van Het Product beschreven staat bij.
(Opmerking: LaptopPlus B.V. behoudt zich het recht voor om de originele documenten te verlangen.) Indien u de benodigde documenten voor de bevestiging van de garantie niet levert, zal de originele productiedatum van Het Product, zoals vastgelegd door LaptopPlus B.V., gebruikt worden als begin van de garantieperiode.

- Zorg ervoor dat u een back-up hebt van alle gegevens die zijn opgeslagen op Het Product en dat u persoonlijke, vertrouwelijke of andere eigen informatie verwijdert voordat het garantieproces gestart wordt. U gaat ermee akkoord dat LaptopPlus B.V. gegevens, software of programma’s die geïnstalleerd zijn op Het Product kan verwijderen zonder deze te herstellen. LaptopPlus B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor permanent(e) verlies, schade of misbruik van uw gegevens.

- Verpak Het Product in een veilige en stevige verpakking. Hiervoor kan mogelijk de originele verpakking gebruikt worden. In ieder geval moet de verpakking aan de volgende eisen voldoen:

- Gebruik een stevige doos waarvan de sluitkleppen intact zijn;

- Verwijder alle labels, etiketten voor gevaarlijke stoffen en andere markeringen van vorige verzendingen van de doos die niet langer van toepassing zijn;

- Verpak alle artikelen afzonderlijk;

- Gebruik geschikt opvulmateriaal;

- Gebruik sterk tape geschikt voor verzending;

- Gebruik geen koord of papieren omwikkeling;

- Gebruik slechts één adresetiket met duidelijke en complete aflever- en retourinformatie;

- Voeg een extra adreslabel toe in de verpakking;

- Stuur alstublieft niets anders op dan alleen Het Product zelf, tenzij specifiek verzocht door LaptopPlus B.V.. Verwijder accessoires en verwijderbare opslagapparaten zoals geheugenkaarten, disks en flash drives van Het Product. LaptopPlus B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden worden voor verlies, schade of vernietiging van accessoires of verwijderbare opslagapparaten, tenzij dit is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van LaptopPlus B.V..

- Verwijder wachtwoorden waarmee Het Product is beveiligd of geef deze door aan LaptopPlus B.V.. Indien de toegang tot Het Product is beveiligd met wachtwoorden, kan het zijn dat LaptopPlus B.V. niet alle problemen van Het Product kan detecteren en repareren.

- Indien Het Product de functie TPM (Trusted Platform Module) heeft, verschaf dan het pre-boot wachtwoord van de ingebouwde veiligheidschip.

 

9.14. Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software). LaptopPlus B.V. garandeert geen ononderbroken of foutloze werking van Het Product. De garantie dekt alleen technische hardwareproblemen tijdens de garantieperiode en onder normale gebruiksomstandigheden. De garantie is niet van toepassing op softwareproblemen of door de klant veroorzaakte schade of omstandigheden, waaronder, maar niet beperkt tot:

- Als er met Het Product geknoeid is, het gerepareerd en/of aangepast is door niet-bevoegd personeel;

- Als het serienummer van Het Product, onderdelen of accessoires is gewijzigd, geannuleerd of verwijderd;

- De garantiezegels verbroken of aangepast zijn;

-Veroudering;

- Schade (per ongeluk of anders) aan Het Product die geen invloed heeft op de werking en functies van Het Product, waaronder begrepen maar niet beperkt tot roest, verandering van kleur, textuur of afwerking, slijtage en geleidelijke slijtage;

- Schade aan Het Product veroorzaakt door oorlog, terrorisme, brand, ongelukken, natuurrampen, opzettelijk of onopzettelijk misbruik, oneigenlijk gebruik, verkeerd onderhoud en gebruik onder abnormale condities;

- Schade aan Het Product veroorzaakt door onjuiste installatie, aansluiting of storing van een randapparaat, zoals een printer, optische schijf, netwerkkaart of USB-apparaat, etc.;

- Schade aan Het Product veroorzaakt door een externe elektrische storing of een ongeluk;

- Schade aan Het Product veroorzaakt door gebruik anders dan binnen de voorgeschreven werkings- en opslagomstandigheden of -omgeving, zoals beschreven in de gebruikershandleiding;

- Schade aan Het Product veroorzaakt door software van een derde partij of virussen; of verlies van software of gegevens tijdens reparatie of vervanging;

- Onbruikbaarheid vanwege vergeten of verloren beveiligingswachtwoorden;

- Onbruikbaarheid of schade aan Het Product vanwege besmetting met gevaarlijke stoffen, ziekte, ongedierte of bestraling;

- Fraude, diefstal, onverklaarbare verdwijning of opzet.

Behalve zoals vermeld in deze garantie en voor zover is toegestaan door de wet, is LaptopPlus B.V. niet verantwoordelijk voor directe, speciale, incidentele of gevolgschade voortkomend uit de schending van garantie of voorwaarde of onder een andere rechtsleer, inclusief, maar niet beperkt tot het verlies van gebruik; verlies van omzet; verlies van werkelijke of verwachte winsten (inclusief verlies van winsten op contracten); verlies van gebruik van geld; verlies van verwachte besparingen; verlies van handel; verlies van mogelijkheden; verlies van goodwill; verlies van reputatie; verlies van of schade aan of corruptie van gegevens; of indirecte of gevolgschade als gevolg van het vervangen van de apparatuur of eigendom, kosten van het herstellen of opnieuw produceren van gegevens opgeslagen op of gebruikt met Het Product. De voorgaande beperking is niet van toepassing op overlijdens- of persoonlijke letselclaims of enige andere wettelijke aansprakelijkheid voor opzettelijke en nalatige handelingen en/of fouten door LaptopPlus B.V.. Bepaalde jurisdicties staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe; voor zover dergelijke jurisdicties deze garantie regelen, zijn deze beperkingen niet van toepassing op u.

9.15. U gaat ermee akkoord en begrijpt dat LaptopPlus B.V. persoonlijke gegevens moet verzamelen, doorsturen en verwerken om de verzochte service uit te voeren; en dat uw gegevens voor dit doel doorgestuurd en verwerkt kunnen worden in een land waar LaptopPlus B.V. kantoor houdt. Echter, zal LaptopPlus B.V. bij het gebruiken en beschermen van uw persoonsgegevens te allen tijde het LaptopPlus B.V. Privacy Beleid in acht nemen. Raadpleeg het LaptopPlus B.V. Privacy Beleid op: https://www.skikk.eu/pagina/privacy-beleid

9.16. Het terugsturen van Het Product naar LaptopPlus B.V. in de garantieperiode betekent niet automatisch dat het gratis gerepareerd zal worden. Na ontvangst van uw product behoudt LaptopPlus B.V. zich het recht voor om de geldigheid van uw garantie en uw verzoek om garantieservice te controleren. Indien de garantieperiode is verlopen of indien de uitzonderingen in clausule 5 van toepassing zijn, zal uw verzoek beschouwd worden als Buiten Garantie. Indien uw serviceverzoek Buiten Garantie is zal een offerte voor reparatie aan u geleverd worden. U kunt deze accepteren of afwijzen. Indien u de reparatie accepteert zullen we u een betaal link sturen voor het werk. U moet de betaling binnen twee weken na de datum waarop de link is veronden betalen. De reparatie zal pas uitgevoerd worden nadat de betaling voldaan is. Voor zover toegestaan is door de wet, kan LaptopPlus B.V. u diagnostische kosten (inclusief eventuele transportkosten) in rekening brengen met een maximum van EUR€65 (of het equivalent in plaatselijke valuta) indien uw serviceverzoek Buiten Garantie is en u de reparatie weigert; of indien uw product niet gerepareerd hoeft te worden.

 

Artikel 10.  Annulering

Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om producten en/of diensten die uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht.

 

Artikel 11. Kortingsbonnen

Het gebruik van kortingsbonnen kan enkel per order. U kan enkel 1 kortingsbon per order gebruiken. Kortingsbonnen kunnen niet achteraf bij bestellingen verrekend worden en dienen bij bestelling gebruikt en verrrekend te worden.

 

Artikel 12. Klachtenprocedure

12.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van LaptopPlus B.V., dan kan hij bij LaptopPlus B.V. telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

12.2. LaptopPlus B.V. geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal LaptopPlus B.V. binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

12.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. De totale aansprakelijkheid van LaptopPlus B.V. jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

13.2. Aansprakelijkheid van LaptopPlus B.V. jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.3. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op LaptopPlus B.V. jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van LaptopPlus B.V.

13.4. De aansprakelijkheid van LaptopPlus B.V. jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant LaptopPlus B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en LaptopPlus B.V. ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LaptopPlus B.V. in staat is adequaat te reageren.

13.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij LaptopPlus B.V. meldt.

13.6. In geval van overmacht is LaptopPlus B.V. niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud Aankopen

14.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van LaptopPlus B.V. totdat alle vorderingen die LaptopPlus B.V. op de klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

14.2. Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Klant is overgegaan.

14.3. Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van LaptopPlus B.V. te bewaren.

14.4. LaptopPlus B.V. is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

14.5. Klant zal LaptopPlus B.V. te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van LaptopPlus B.V.

 

Artikel 15. Persoonsgegevens

15.1. LaptopPlus B.V. verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: https://www.skikk.eu/pagina/privacy-beleid

 

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar LaptopPlus B.V. gevestigd is.

16.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

16.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

LaptopPlus B.V. – SKIKK
Industieweg 3F
8263AA, Kampen
Nederland

Telefoon: +31 (0) 38 386 1055
E-mail: support@skikk.eu

KvK-nummer: 05077952
Btw-nummer: NL814545476B01